............................................................,...................................

(miejscowość data)

Nr zamówienia internetowego / nr faktury ________________________________

Imię i nazwisko Konsumenta  ___________________________________________

Ulica, nr domu/nr mieszkania  __________________________________________

Kod pocztowy/miasto _________________________________________________

Telefon/e-mail  ______________________________________________________

Totem Spółka z o.o.
ul. Piotrkowska 31
90-410 Łódź

-WZÓR-

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia ................................

nr zamówienia.....................................

następującego produktu:..............................................................., ilość.....................

Proszę o zwrot kwoty.............................zł (słownie..........................................................................................)

przelewem na rachunek bankowy o numerze...................................................................................................


Oświadczam, iż produkt wyżej wymieniony zwracam na adres:

TOTEM Sp. z o.o., 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 31


Załącznik:
-dowód nadania przesyłki/ zwrotu towaru

____________________________

Podpis konsumenta